Our Team

Mr. Sanjay Singh

Founder & CEO

Mr. Dhananjay Singh

Miss. Sanskrita Singh

Miss. Mili Juneja

Mr. Lajoo Charles

Mr. Gopinath Nair

Mrs. Rajni Rupani Jaisingh

Mrs. Veena Gosavi